Senior Golf Mini Tours Did you know that many senior golf pros started their careers with senior golf mini tours?